Nieuws - Stichting De OosterscheldeNieuwshttp://www.stichtingdeoosterschelde.nl/Zonder vleugels vogelvrij?<p>Bescherming zeekat (Sepia officinalis) in Nationaal Park Oosterschelde tijdens broedseizoen Vogelwerkgroepen plaatsen afrasteringen op dijken en stranden, zodat onze gevleugelde vrienden ongestoord kunnen broeden. Dat is van groot belang voor de instandhouding van vogelpopulaties. De Deltawateren zijn een belangrijk broedgebied voor veel vogels waaronder de bontbekplevier. Beschermende maatregelen maken boven water broeden succesvoller. Hoe zit dat nu onder water? De Deltawateren zijn immers de kraamkamer van veel zeedieren. Als water je wereld is ben je vogelvrij, ook in het broedseizoen. Zeekatten, een soort inktvis, zwemmen tijdens hun broedseizoen de Deltawateren op om te paren. Na de paring knoopt het vrouwtje haar urn-vormige eieren vast aan stenen en stokken. Tijdens hun broedseizoen wordt er op zeekat gevist, verdwijnen dieren in een fuik en hun legsel wordt verstoord. Aan fuiken en ander vistuig vastgeknoopte eieren gaan verloren. En dat onder andere in ons Nationaal Park Oo...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/157Wed, 05 Jul 2023 18:59:29 +0200PZC: Hoog tijd dat de staatssecretaris zelf eens in Zeeland komt kijken.<p>Rijkswaterstaat moet geen staalslakken meer storten in de Ooster- en Westerschelde totdat absoluut zeker is dat ze geen kwaad kunnen. De Zeeuwse natuur- en milieuorganisaties doen in een gezamenlijke brandbrief met de visserijvereniging en duikersbond een dringende oproep aan staatssecretaris Vivianne Heijnen direct te stoppen met het gebruik van dit restproduct van de staalindustrie. Sdo: Het storten van staalslakken in de Oosterschelde staat weer volop in de belangstelling. In 2009 werd al tegen het storten van staalslakken geprotesteerd, onder andere door Stichting de Oosterschelde (Foto: Zeelandbrug).</p> <p>&nbsp;<img src="/files/Protesten Zeelandbrug(1).jpg" width="300" height="473" align="left" alt="" /></p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/156Wed, 05 Jul 2023 18:52:00 +0200Bestuurslid Hans Verhoog overleden<p>Tot ons verdriet berichten wij dat ons bestuurslid Hans Verhoog op 27 januari in zijn woonplaats Amersfoort is overleden. Als duiker en liefhebber van de Zeeuwse wateren was Hans medeoprichter van Stichting de Oosterschelde. Met veel humor volgde hij zijn hart bij zijn inzet voor de onderwaterwereld. Hij tekende de voor hem bekende cartoons die hun weg vonden naar onze website, de pers en diverse tijdschriften. Hans we missen je, wij zullen ons blijven inzetten voor de Oosterschelde. Als bestuur wensen wij de nabestaanden veel kracht bij dit verlies</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/155Mon, 14 Feb 2022 12:49:11 +0100Laat de fauna en flora op oude dijkglooiingen niet wegteren!<p>De natuurstenen op dijkglooiingen langs de Oosterschelde herbergen een schat aan leven. Denk daarbij aan zoutminnende planten, schaalhorens, naaktslakken, paardenanemonen, kreukels of purperslakken. Veel leven is verloren gegaan tijdens de grootschalige dijkvernieuwing van Projectbureau Zeeweringen. Daarbij werd natuursteen, waaronder Vilvoordse en Doornikse steen, vervangen door beton en asfalt. Gaten en kieren, die het leven een plek bieden, zijn daarbij verloren gegaan. Een afwisselingsrijke biotoop veranderde in een monocultuur van twee tot drie wiersoorten. <br /> Ook de dijk bij de Slikken van Viane (Duiveland) werd geasfalteerd. Tijdens een recente soorteninventarisatie van deze dijk werd o.a. door medewerkers van Naturalis Biodiversity Center en Stichting Anemoon waargenomen dat sleutelsoorten zoals schaalhorens en purperslakken niet of nauwelijks terugkeren op een geasfalteerde dijk. Dat geldt ook voor paardenanemonen en andere sessiele dieren. Het aantal getelde soorten op de dij...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/154Wed, 29 May 2019 22:01:51 +0200Vergunningaanvraag Rijkswaterstaat locaties Zuid-Beveland<p>Rijkswaterstaat verbetert de vooroevers van Zeeuwse dijken en gebruikt daarbij o.a. staalslakken, grind en breuksteen. De dijktrajecten Wemeldinge West, Wemeldinge Oost en Oost-Bevelandpolder (Goese Sas) staan al enige tijd op de planning om te worden bestort. <br /> RWS: &quot;Hierbij delen wij u mede dat Rijkswaterstaat (Projectorganisatie Waterveiligheid) momenteel voorbereidingen treft voor de realisatie van het project Vooroeververdediging Oosterschelde, locaties Oost-Bevelandpolder, Wemeldinge Oost en West (VOV3). Ter voorbereiding hierop is recentelijk een vergunning wet Natuurbescherming aangevraagd. De Provincie Zeeland heeft - als bevoegd gezag - de aanvraag beoordeeld en eind februari a.s. wordt het ontwerpbesluit gepubliceerd op <a href="https://www.overheid.nl/">www.overheid.nl</a>. Vanaf dat moment ligt het ontwerpbesluit voor zes weken ter inzage en kunnen belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Voorafgaand aan deze publicatie wilden wij u hierover informeren&quot;. <br /> Deze locaties herberge...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/153Fri, 16 Feb 2018 20:18:47 +0100Rijkswaterstaat presenteert plannen vooroeverbestortingen Zuid-Beveland<p>Rijkswaterstaat verbetert de vooroevers van Zeeuwse dijken en gebruikt daarbij o.a. staalslakken, grind en breuksteen. De dijktrajecten Wemeldinge West, Wemeldinge Oost en Oostbevelandpolder (Goese Sas) staan al enige tijd op de planning om te worden bestort. <br /> Deze locaties herbergen een waardevolle onderwaterwereld en worden druk bedoken. Stichting de Oosterschelde (Sdo) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (Nob) hebben regelmatig contact met Rijkswaterstaat. Voor beide organisaties staat bescherming en maximaal herstel van de onderwaterwereld hoog op de agenda.<br /> <br /> Vrijdag 17 november presenteert Rijkswaterstaat de plannen voor deze vooroeverbestortingen in de Oosterschelde (VOV3.0). De rijksdienst verstrekt daarbij informatie over het aanbrengen van een zogenaamde ecotoplaag die natuurherstel moet bevorderen op de stortlocaties langs bovengenoemde dijktrajecten. Ook wordt aangereikt wanneer de werkzaamheden zullen starten.</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/152Tue, 14 Nov 2017 12:33:05 +0100Herstelwerk 'grindwoestijn' in de pijplijn<p>In 2014 heeft Rijkswaterstaat voor de vooroeververdediging zeegrind gestort op een aantal locaties in de Oosterschelde. Het gestorte grind was veel fijner dan was toegestaan volgens de vergunning. Fijn grind vormt geen basis voor een gezonde kreeftenpopulatie, noch voor herstel van de oude biodiversiteit op de zeebodem. Daarom heeft de provincie in 2015 aan Rijkswaterstaat een dwangsom van 12 miljoen euro opgelegd. Rijkswaterstaat kreeg vervolgens een jaar de tijd om de fout te herstellen. Inmiddels kondigt 2017 zich aan, maar Rijkswaterstaat heeft nog geen concrete herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Wat zit er nu precies in de pijplijn?<br /> <br /> &nbsp;<img src="/files/Zeegrind01.jpg" width="340" height="226" alt="" /><br /> <br /> Rijkswaterstaat overlegt met kreeftenvissers, de Nederlandse Onderwatersport Bond en Stichting de Oosterschelde over het herstel van de met te fijn grind bestorte locaties. Daarbij wordt o.a. uitgegaan van het aanbrengen van een ecotoplaag met een grove steensortering en &lsquo;steenruggen&rsquo; van 0,5-1 m hoogte. Ook zou er sprake kunnen ...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/151Thu, 15 Dec 2016 19:52:46 +0100Storten staalslakken bij Wemeldinge en Goese Sas op laag pitje<p>Rijkswaterstaat verbetert de vooroevers van Zeeuwse dijken en gebruikt daarbij o.a. staalslakken, grind en breuksteen. De dijktrajecten Wemeldinge West, Wemeldinge Oost en Oostbevelandpolder (Goese Sas) staan al enige tijd op de planning om te worden bestort. Deze locaties herbergen een waardevolle onderwaterwereld en worden druk bedoken.<br /> Stichting de Oosterschelde (Sdo) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (Nob) hebben regelmatig contact met Rijkswaterstaat. Daarbij staat bescherming en maximaal herstel van de onderwaterwereld hoog op de agenda!<br /> Op dit moment heeft Rijkswaterstaat nog geen concrete datum aangereikt voor de start van de bestortingen. Ook is nog niet duidelijk hoe daaropvolgend de herstelwerkzaamheden (ecotoplaag) zullen worden uitgevoerd.<br /> <br /> Zie ook artikel van 13 mei 2016<br /> (Wordt vervolgd).</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/149Thu, 15 Dec 2016 19:48:46 +0100Uitvoering vooroeververdediging vertraagd<p>De nog uit te voeren bestortingen met staalslak en breuksteen bij Wemeldinge Oost, Wemeldinge West en de Oost-Bevelandpolder, hebben vertraging opgelopen. Volgens de planning van Rijkswaterstaat zou in 2017 begonnen worden met de vooroeververdediging op deze (duik)locaties, maar dat zal niet gaan lukken volgens bronnen bij de rijksdienst. Het is waarschijnlijker dat men pas in 2018 start met de uitvoering.<br /> <br /> In magazine DUIKEN staat in het juni-nummer een informatief artikel over de dijkverzwaring bij de Zeelandbrug.<br /> <img width="340" height="229" src="/files/Artikel-Duiken-juni-2016.jpg" alt="" /><br /> <a href="/files/Actueel_dijkverzwaring.pdf">PDF</a></p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/147Thu, 23 Jun 2016 11:28:33 +0200Vooroeververdediging traject Kattendijke-Wemeldinge-Goese Sas in voorbereiding<p>Rijkswaterstaat versterkt al jaren de vooroevers van Zeeuwse dijken. De komende tijd wordt het traject Kattendijke-Wemeldinge-Goese Sas (Zuid-Beveland) voorbereid. Dit traject kent een rijk onderwaterleven en is mede daardoor zeer geliefd bij duikers. Rijkswaterstaat verwacht v&oacute;&oacute;r de zomervakantie (2016) de conceptvergunningaanvraag gereed te hebben. Volgens planning moeten de werkzaamheden eind 2018 worden afgerond. <br /> Ook nu zal Rijkswaterstaat weer staalslakken storten. Door de inzet van o.a. Stichting de Oosterschelde, de Nederlandse Onderwatersportbond &eacute;n de uitspraak van De Raad van State kiest Rijkswaterstaat voor een uitwerking waarbij de gestorte staalslakken op verschillende manieren (deels) worden afgedekt met breuksteen. <br /> Denk daarbij aan een variant met ribben van breuksteen op locatie Wemeldinge-Oost (nu vooral zacht substraat), een variant met verspreid gestorte breukstenen op locatie Wemeldinge-West (nu een afwisseling van zacht en hard substraat)...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/146Fri, 13 May 2016 10:56:54 +0200Raad van State: "Rijkswaterstaat heeft ten onrechte staalslakken gestort" En nu?<p>Rijkswaterstaat heeft ten onrechte staalslakken gestort in de Oosterschelde. Dat heeft de Raad van State dinsdag 30 juni uitgesproken in een hoger beroep van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en Stichting de Oosterschelde.</p> <p>Deze uitspraak is goed nieuws voor de onderwaternatuur in ons Nationaal Park Oosterschelde! Ook voor (kreeften)vissers, natuurliefhebbers, recreanten, duikers en schelpdiertelers, die allemaal belang stellen in een gezonde Oosterschelde, is het goed nieuws. Een &oacute;&oacute;k voor Rijkswaterstaat, want die kunnen (moeten) bij komende vooroeverbestortingen laten zien dat ze technisch v&eacute;&eacute;l meer in huis hebben dan de &lsquo;stort and go&rsquo; techniek.</p> <p>Veiligheid voorop, maar alleen maar storten zonder visie op natuurherstel moet nu definitief tot het verleden behoren. Storten en achteraf monitoren &lsquo;wat er van geworden is&rsquo; kan niet meer. Grind, breuksteen of staalslakken toepassen al naar wat er op dat moment voorradig is, en dan ...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/145Wed, 01 Jul 2015 13:26:36 +0200Duikers krijgen deels gelijk van Raad van State in strijd om staalslakken<p><strong>PZC: De Raad van State heeft de in 2013 door de Provincie Zeeland verleende vergunning voor het storten van staalslakken in de Oosterschelde bij Burghsluis, de Schelphoek en Zierikzee vernietigd. De Nederlandse Onderwatersportbond en Stichting de Oosterschelde hadden om vernietiging van het besluit om vergunning te verlenen gevraagd.</strong></p> <p>Volgens het rechtscollege is verzuimd vooraf onderzoek in te stellen naar de oorspronkelijke natuurwaarden, iets wat in een Natura 2000-gebied had moeten gebeuren. Overigens zijn de staalslakken al gestort. Een verzoek aan de Raad van State om in afwachting van deze uitspraak de vergunning op te schorten werd vorig jaar augustus afgewezen. Tegen het gebruik van staalslakken voor het verbeteren van de vooroevers van de dijken heeft de Raad van State op zich geen bezwaren, blijkt uit de uitspraak, omdat niet zeker is dat ander materiaal dan staalslakken een ecologische meerwaarde zou hebben&nbsp;</p> <div><a href="http://Bron: http://www.pzc.nl/regio/schouwen-duiveland/duikers-krijgen-deels-gelijk-van-raad-van-state-in-strijd-om-staalslakken-1.5044248">BRON</a></div> <div>&nbsp;</div> <div><img src="/files/Zeegrind01.jpg" width="340" height="226" alt="" /></div> <div> <div>&nbsp;</div> <div>(Foto: Zeegrind / Ron Offermans, S...</div></div>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/143Tue, 30 Jun 2015 22:32:48 +0200"Eco-toplaag" Oost Bevelandpolder-Wemeldinge op een bed van staalslakken?<p>Op uitnodiging van Rijkswaterstaat heeft Stichting de Oosterschelde op 22 april deelgenomen aan de workshop &lsquo;ecologische toplaag&rsquo;. Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft een budget gekregen voor de aanleg van een &lsquo;ecologische toplaag&rsquo; op de staalslakken die men in de tweede helft van 2016 bij de vooroeverbestorting wil gaan storten op de locaties Oost Bevelandpolder (Goese Sas), Wemeldinge West en Wemeldinge Oost (cluster 3). Hier bevinden zich bekende duiklocaties.</p> <p><br /> Een &lsquo;eco-toplaag&rsquo; is in beginsel een goede gedachte, maar de optie om staalslakken alleen af te dekken met een laagje breuksteen (eco-toplaag) vindt Stichting de Oosterschelde onvoldoende. In de eerste plaats ziet de stichting liever geen staalslakken in de Oosterschelde en in de tweede plaats herstel je met een &lsquo;laag breuksteen op een bed van staalslakken&rsquo; niet de huidige rijkdom aan onderwaterleven die mede het gevolg is van een zeer gevarieerd en vaak steil onderwaterlandsch...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/142Thu, 23 Apr 2015 22:42:02 +0200Nogmaals naar rechter voor vernietiging stortvergunningen staalslakken<p>&nbsp;<img src="/files/Stort_staalslakken.jpg" width="340" height="251" alt="" /></p> <p>Gesterkt door het advies van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB), hebben Stichting de Oosterschelde en de Nederlandse Onderwatersportbond nogmaals gevraagd om vernietiging van de vergunningen om te mogen storten. De zitting is dit voorjaar.<br /> <br /> In de vergunningaanvraag van Rijkswaterstaat voor de stort van staalslakken in de Oosterschelde zijn conclusies getrokken waarvoor het wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Dat is de belangrijkste uitkomst uit het onderzoek dat de StAB in opdracht van de Raad van State heeft uitgevoerd.<br /> <br /> Er had aangetoond moeten worden dat er geen negatieve effecten optreden als gevolg van de stort. De StAB geeft eisers gelijk dat sommige documenten ontbraken en dat er formele onduidelijkheden zijn in de vergunningaanvraag en -toekenning. Daarnaast heeft de StAB ook geconcludeerd dat het afdekken met grote breukstenen de natuur ten goede komt, het herstel mogelijk versnelt en de biodiversiteit vergroot. Ook merkt de StAB op dat breuksteen, n...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/140Thu, 12 Feb 2015 14:13:44 +0100Stichting de Oosterschelde op Duikvaker<p><img src="/files/Duikvaker_2015.jpg" width="340" height="129" alt="" /><br /> Wil je meer weten over onze inzet voor een schone Oosterschelde? <br /> Bezoek onze stand op de Duikvaker in Expo Houten.<br /> Deze sportduikersbeurs vindt plaats op 31 januari en 1 februari. <br /> Drie hallen met de nieuwste duikmaterialen, de laatste trends in duikreizen, gezellige &eacute;n professionele duikscholen, echte duiklanden, foto- en filmpresentaties &eacute;n een groot waterbassin.</p> <div><a href="http://www.duikvaker.nl/">http://www.duikvaker.nl/<br /> <br type="_moz" /> </a></div>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/139Sat, 24 Jan 2015 18:12:41 +01002015 wordt druk langs Zeeuwse waterrand<p>&nbsp;<img src="/files/waterrand.JPG" width="340" height="255" alt="" /></p> <p>Het komend jaar wordt druk. Projectbureau Zeeweringen werkt aan de dijk, o.a. bij de Zeelandbrug (Zuidhoek Zierikzee), Roompot en Sint-Annaland. Rijkswaterstaat bestort de golfzones van verschillende locaties langs de Schouwse zuidkust en Waterschap Scheldestromen asfalteert een paar nostalgische pieren.</p> <p>In het kader van het programma &lsquo;Gebiedsontwikkeling Grevelingen Volkerak-Zoommeer&rsquo; staan een aantal projecten gepland, waardoor uiteindelijk de waterkwaliteit verbetert en het getij deels herstelt.</p> <p>En niet te vergeten: van 21 t/m 25 mei komen &rsquo;s werelds beste onderwaterfotografen naar Zeeland toe in verband met het WK Onderwaterfotografie 2015!</p> <p>Daarnaast zal de discussie over het gebruik van staalslakken, het afdekken van zeegrind, het toestaan van bebouwing in natuurgebied 'Schelphoek', het beschermen van de oorspronkelijke bodemflora en -fauna van de Oosterschelde en de toekomst van het oude munitiedepot bij Zierikzee niet luwen.</p> <p>Druk zat dus. Ook komend...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/137Mon, 22 Dec 2014 21:23:49 +0100Wil je meepraten over de toekomst van de onderwaterwereld in onze Oosterschelde?<p><br /> Meld je snel aan voor het congres van de NOB en SDO over de vooroeverversterking in de Oosterschelde.<br /> Woensdagmiddag 26 november in het Watersnoodmuseum te Ouwerkerk, Schouwen-Duiveland, Zeeland.</p> <p>Aanmelden per mail: <a href="mailto:info@onderwatersport.org">info@onderwatersport.org<br /> <br type="_moz" /> </a></p> <div><a href="/files/Uitnodiging%20congres%20vooroeverversterking%2026%20november%202014.pdf">Uitnodiging.pdf</a></div> <div>&nbsp;</div> <div><img src="/files/Uitnodiging-NOB_01.jpg" width="340" height="256" alt="" /></div>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/134Thu, 13 Nov 2014 11:03:58 +0100Zeegrind bij Levensstrijd heeft te kleine diameter<p>Bij Levensstrijd, ten westen van Zierikzee, heeft Rijkswaterstaat in het kader van de dijkversteviging zeegrind in de Oosterschelde 'gestrooid' in plaats van staalslakken (hoogovenafval).</p> <p>Omdat het duikverbod is opgeheven konden Ron Offermans en Freek Titselaar gisteren de stortlocatie inspecteren om te kijken welk formaat (diameter) zeegrind is gestort. Strooien blijkt meer op zijn plaats, want de diameter van het zeegrind bedraagt over het algemeen 2-8 centimeter. Stenen met een grotere diameter zijn ver in de minderheid.</p> <p>Stichting de Oosterschelde heeft liever zeegrind dan staalslakken, maar de kleine diameter van het zeegrind op deze locatie roept vragen op. Klein materiaal is weinig stabiel. Voor kreeften is het helemaal niets, want die kunnen er geen holen in bouwen. Daarom pleit Stichting de Oosterschelde voor het afdekken van het zeegrind met grotere breukstenen, zodat het onderwaterleven meer kansen krijgt om te herstellen en de kreeft ter plekke weer een toekomst heeft.</p> <p>(F...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/132Fri, 07 Nov 2014 16:17:46 +0100Stichting de Oosterschelde bestaat vijf jaar (2009-2014)<p>&nbsp;<img src="/files/SDO_5_jaar.jpg" width="340" height="170" alt="" /></p> <p>Aanstaande woensdag 15 oktober is het vijf jaar geleden dat Stichting de Oosterschelde werd opgericht bij de notaris te Zierikzee.</p> <p>Het besluit om de stichting in het leven te roepen werd al op 14 september 2009 genomen in Caf&eacute; Stevens aan de Nieuwmarkt te Amsterdam.</p> <p>De directe aanleiding voor de oprichting van 'de blauwe club' lag in het besluit van Rijkswaterstaat om grote hoeveelheden hoogovenafval aan te wenden bij de vooroeververdediging in de Oosterschelde.</p> <p>Stichting de Oosterschelde maakt zich sterk voor een schone en duurzaam beheerde Oosterschelde, waarin plaats is voor recreatie, duiksport, schelpdierteelt en (sport)visserij. Duurzaamheid dient daarbij de leidraad te zijn. De stichting vraagt maximale aandacht voor de onderwaterwereld en stelt dat deze veel hoger op de agenda van de diverse terreinbeheerders moet staan.</p> <p>Stichting de Oosterschelde constateert dat de onderwaterwereld serieuzer wordt genomen, maar erkent dat er nog een lange weg te gaan is! Wij...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/131Mon, 13 Oct 2014 14:07:02 +0200Rijkswaterstaat gaat komende vrijdag storten bij Zierikzee<p>&nbsp;<img src="/files/Zeelandbrug_stortlocatie.jpg" width="340" height="255" alt="" /></p> <p>Rijkswaterstaat versterkt langs de Ooster- en Westerschelde de vooroevers. Dat is nodig om het fundament van de dijken te beschermen tegen stroming en golfslag. Het versterken van de oevers die onder water liggen, gebeurt door het storten van breuksteen en staalslakken, een afvalproduct van de staalproductie. Kreeftenvissers, duikers, natuurliefhebbers en anderen met hart voor de Scheldewateren zien liever geen hoogovenafval in het nationale park. Zij pleiten voor alternatieven of het afdekken van de staalslakken door breukstenen.</p> <p>Op vrijdag 12 september start Rijkswaterstaat op het stortvak Zierikzee. Op 16 september volgt De Schelphoek.&nbsp;</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/130Wed, 10 Sep 2014 09:28:46 +0200Provincie Zeeland wil ook breuksteen op staalslakken Zuidkust Schouwen<p>&nbsp;<img src="/files/GS_provincie_Zeeland.jpg" width="340" height="321" alt="" /></p> <p>De Provincie Zeeland wil het er niet bij laten zitten dat de staalslakken die nu worden gestort bij de Zuidkust van Schouwen niet worden afgedekt met breuksteen. Dat zei gedeputeerde Kees van Beveren zaterdag tijdens de Havendag in Zierikzee. &quot;Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.&quot; Minister Schultz Van Haegen heeft toegezegd de staalslakken af te dekken met breuksteen, maar dat blijkt niet te g...elden voor de Zuidkust. Het afdekken wordt alleen gedaan bij projecten die in 2015 starten. De staalslakken worden gestort voor de oeververdediging, maar het materiaal vernietigt de leefomgeving van de Oosterscheldekreeft.<br /> (Foto: Sdo-voorzitter Ron Offermans toont staalslakken aan Carla Sch&ouml;nknecht en Kees van Beveren, GS Provincie Zeeland)<br /> <a href="http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/provincie-zeeland-wil-ook-breuksteen-op-staalslakken-zuidkust-schouwen-1.4501368">Link</a></p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/128Tue, 26 Aug 2014 21:54:27 +0200Rijkswaterstaat kan in Oosterschelde staalslakken storten<p>De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het verzoek van de Nederlandse Onderwatersportbond en Stichting de Oosterschelde afgewezen. Beiden hadden gezamenlijk verzocht een voorlopige voorziening te treffen, zodat het storten kon worden tegengehouden.</p> <p>De Provincie Zeeland heeft immers aan Rijkswaterstaat vergunningen verleend voor het verbeteren van vooroevers van de dijk op de locaties Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee. Daarbij gebruikt Rijkswaterstaat onder andere staalslakken, een afvalproduct van de hoogovens.</p> <p>De Nederlandse Onderwatersportbond en Stichting de Oosterschelde vinden dat hoogovenafval niet in een natuurgebied hoort. Bovendien heeft de rijksdienst geen budget voor herstelwerkzaamheden op de stortlocaties, zodat er straks alleen maar staalslakken liggen.</p> <p>Klaarblijkelijk is het anno 2014 nog steeds mogelijk om werkzaamheden uit te voeren in een natuurgebied zonder herstelplan voor de oorspronkelijke bodemflora en fauna (...)</p> <div><br /> <img src="/files/Duiktrap_stortlocatie.jpg" width="340" height="255" alt="" /><br /> ...</div>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/126Thu, 14 Aug 2014 11:12:19 +0200Hoogovenafval wordt alleen afgedekt bij Wemeldinge<p><img src="/files/staalslak2014.jpg" width="340" height="226" alt="" /></p> <p>Rijkswaterstaat gebruikt hoogovenafval (staalslakken) bij het verbeteren van de Zeeuwse vooroevers; de basis van de dijken. Kreeftenvissers, duikers en natuurliefhebbers vinden dat Rijkswaterstaat daarbij geen hoogovenafval moet gebruiken maar natuurvriendelijker materiaal. Ook vinden zij dat de rijksdienst extra haar best moet doen om de gebieden waar in zee gestort wordt te herstellen, zodat kreeften en ander zeeleven een betere toekomst hebben. <br /> Onlangs liet minister Schultz van Haegen (Milieu) weten dat de staalslakken die bij Wemeldinge (cluster 3) gestort worden een ecologische afdeklaag krijgen. De staalslakken blijven het hoofdgerecht, maar Rijkswaterstaat serveert ze met een topping van breuksteen. Een &lsquo;verstandige&rsquo; aanpassing van het menu, maar het smaakt naar meer. De overige stortlocaties in de Oosterschelde krijgen immers geen afdeklaag. Ook de drie locaties die dit jaar langs de kust van Schouwen-Duiveland worden bestort, krijgen geen ecologische afdeklaag....</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/123Fri, 11 Jul 2014 21:54:58 +0200NOB en SDO vragen verzoek om voorlopige voorziening aan omtrent stort staalslakken<p>De Nederlandse Onderwatersport Bond en de Stichting de Oosterschelde zien zich genoodzaakt om een verzoek voor een voorlopige voorziening bij de Raad van State in te dienen, omdat Rijkswaterstaat in augustus staalslakken gaat storten in de Oosterschelde. Dit is voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de beroepsschriften die begin dit jaar zijn ingediend door de NOB en de SDO. <br /> &lsquo;Het storten van staalslakken is onomkeerbaar,&rsquo; aldus Jack de Vries, voorzitter van de NOB. &lsquo;Als de staalslakken in augustus gestort worden en de rechter komt begin volgend jaar met een ander besluit, is het onmogelijk om de staalslakken weer uit de Oosterschelde te krijgen.&rsquo; <br /> Bovendien is het kwaad al geschied als de staalslakken daadwerkelijk gestort worden: het onderwaterleven is dan voor een groot deel al vernietigd. &lsquo;Door het aanvragen van een voorlopige voorziening hopen we de stort in ieder geval te kunnen uitstellen totdat er nader onderzoek is gedaan of tot ...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/121Fri, 11 Jul 2014 21:51:59 +0200Stichting de Oosterschelde dient beroepschrift in tegen verleende vergunningen vooroeverversteviging<p>De Provincie Zeeland heeft drie vergunningen aan Rijkswaterstaat verleend voor de vooroeverversteviging met staalslakken in de Oosterschelde. Op 17 maart heeft Stichting de Oosterschelde een beroepschrift ingediend tegen dit besluit van de Provincie Zeeland tot het verlenen van Nbw-vergunningen voor bestortingen in de Oosterschelde.<br /> <br /> In 2014 wil Rijkswaterstaat (Rws) ten behoeve van de vooroeverversteviging weer gaan storten in de Ooster-en Westerschelde. Daarbij wil Rws opnieuw grote hoeveelheden staalslakken (hoogovenafval) gebruiken. In de Oosterschelde wil men storten bij Zierikzee, Burghsluis en Schelphoek.<br /> <br /> Rws heeft aangegeven nauwelijks budgetten te hebben voor herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat op de stortlocaties enkel en alleen staalslakken zullen liggen. Niet bepaald een &lsquo;Building with nature&rsquo; project (&hellip;) Rws moet zich maximaal inspannen om de natuurwaarden van het Natura2000-gebied te respecteren en te herstellen.</p> <p><img src="/files/Buildingwithnature.jpg" width="340" height="255" alt="" /></p> <p><img src="/files/Buildingwithnature.jpg" width="0" height="0" alt="" /></p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/118Wed, 19 Mar 2014 16:25:27 +0100Provincie verleent vergunning staalslakkenstort Oosterschelde<p><img src="/files/Schepen_RWS.jpg" alt="Schepen_RWS" width="0" height="0" align="left" /><img src="/files/Schepen_RWS.jpg" width="340" height="255" alt="" /><br /> De vergunningen voor het verbeteren van de vooroevers te Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee, waarop Stichting de Oosterschelde als belanghebbende haar zienswijzen had kenbaar gemaakt, zijn verleend door de provincie. Publicatie van het besluit zal deze week of hooguit volgende week plaatsvinden in het huis-aan-huisblad &lsquo;Ons Eiland&rsquo; (Schouwen-Duiveland). Kopie&euml;n van de stukken liggen ter inzage bij het informatiecentrum van de Provincie Zeeland te Middelburg.<br /> Daarmee is weer een stap gezet in de richting van het storten van hoogovenafval (staalslakken) ten behoeve van het verbeteren van de vooroevers van de dijken langs de Oosterschelde.<br /> Veiligheid voorop, maar Rijkswaterstaat (Rws) heeft aangegeven nauwelijks budgetten te hebben voor herstelwerkzaamheden in het nationale park. Dit betekent dat op de stortlocaties enkel en alleen staalslakken zullen liggen. Stichting de Oosterschelde (Sdo), de Nederlandse Onderwatersportbond (Nob), kreeftenvissers en het Nationaal ...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/116Thu, 06 Feb 2014 08:30:53 +0100Stichting de Oosterschelde 'dient bezwaar in' tegen grootschalig storten staalslakken<p><img src="/files/Clusteroverzicht-RWS.jpg" alt="Overzicht stortingen RWS" width="340" height="483" /><br /> <br /> Komend voorjaar start Rijkswaterstaat weer met het storten van staalslakken in de Oosterschelde. Rijkswaterstaat heeft aangegeven nauwelijks budgetten te hebben voor herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat op de stortlocaties in het Natura 2000-gebied bij Schelphoek, Burghsluis en Zierikzee enkel en alleen staalslakken zullen liggen.<br /> <br /> Daarom heeft Sdo op 13 november bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland een zienswijze (bezwaar) ingediend tegen door de provincie gemaakte ontwerpbeschikkingen voor het verlenen van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het verbeteren van de vooroever van de Oosterschelde door Rijkswaterstaat.<br /> <br /> Sdo wijst daarbij op de voor het Natura2000-gebied geldende instandhoudingsdoelstelling betreffende de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats voor soorten, die NIET mogen verslechteren of significant worden verstoord.<br /> Sdo vindt dat Rijkswaterstaat de onderwaternatuur serieus moet nemen. De stichting stelt dat R...</p>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/115Thu, 28 Nov 2013 11:51:40 +0100Wanneer neemt Rijkswaterstaat de onderwaterwereld serieus?<div>Het houdt niet op: komend voorjaar start Rijkswaterstaat weer met het storten van staalslakken. In de Oosterschelde gebeurt dat op drie locaties: Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee. Deze locaties hebben een rijk gevarieerde biotoop bestaande uit breukstenen, oesterriffen, slib- en kleibodems. Daarop leven veel verschillende planten en dieren. Met de voorgenomen stortingen veranderen de locaties in saaie stortvlaktes vol staalslakken. Een monotoon onderwaterlandschap dat in niets herinnert aan de oorspronkelijke bodem. Dit alles is onverenigbaar met de doelstellingen van Natura 2000, waarin het behoud en herstel van de biologische diversiteit en de instandhouding van natuurlijke habitats en soorten centraal staan.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Stichting de Oosterschelde pleit voor degelijke dijken, maar vindt het teleurstellend dat Rijkswaterstaat opnieuw gekozen heeft om de vooroevers te verdedigen met staalslakken. Het onderzoek naar de mogelijk nadelige effecten van staalslakken is immers nog niet afger...</div>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/113Wed, 18 Sep 2013 09:27:29 +0200Staalslakken storten in de Oosterschelde<p>Weliswaar met vertraging, maar vanaf maart 2014 zal Rws opnieuw gaan storten in de Ooster- en de Westerschelde. Daarbij worden opnieuw grote hoeveelheden hoogovenafval (staalslakken) en breuksteen aangewend.</p> <div>&nbsp;</div> <div>In de Oosterschelde wordt gestort bij Zierikzee, Burghsluis en Schelphoek. Vlietepolder en Wemeldinge spannen de kroon: daar wordt respectievelijk 1525 en 1350 meter staalslakken gestort. De duiklocaties ter plekke zullen het weten....</div> <div>&nbsp;</div> <div>Rws heeft aangegeven nauwelijks budgetten te hebben voor herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat op de stortlocaties enkel en alleen staalslakken zullen liggen. Stichting de Oosterschelde vindt dat onverteerbaar en stelt dat Rws zich maximaal moet inspannen om de natuurwaarden van het Natura2000-gebied te herstellen.</div> <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;<img src="/files/Clusteroverzicht-RWS.jpg" alt="Overzicht stortingen RWS" width="340" height="483" align="left" /><br /> &nbsp;</div>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/110Sun, 18 Aug 2013 14:18:03 +0200Informatiebijeenkomst 'Vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde'<p><strong>Op donderdag 20 juni organiseerde Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst over de vooroeververdediging in de Ooster- en de Westerschelde. Vervolgens gaf Rws een toelichting op de resultaten van de monitoring van de al gerealiseerde stortlocaties. Ook werden de plannen van toekomstige bestortingen gepresenteerd.</strong></p> <div>In maart 2014 zal Rws opnieuw gaan storten in de Ooster- en de Westerschelde. Daarbij worden opnieuw grote hoeveelheden hoogovenafval (staalslakken) en breuksteen aangewend. In de Oosterschelde wordt gestort bij Zierikzee, Burghsluis en Schelphoek. In de Westerschelde bij Breskens, Borssele, Ellewoutsdijk en Hoedekenskerke.<br /> &nbsp;</div> <div>Rws 'onderzoekt' in welke mate 'natuurschade' kan worden gecompenseerd door in de Oosterschelde een beperkt deel van de staalslakken af te dekken met breuksteen. Daarnaast 'onderzoekt' Rws andere compensatie-opties in het kader van 'building-with-nature'. Echter: Rws kon geen harde toezegging doen ten aanzien van natuurcompensatie of habitatherste...</div>http://www.stichtingdeoosterschelde.nl/nieuws.xml/109Sun, 07 Jul 2013 18:16:17 +0200