Nieuws

Nieuwe artikelen

Grootschalige vernietiging natuur in Oosterschelde

De natuurwaarde van grote gebieden in de Oosterschelde gaat momenteel door diverse activiteiten verloren. Wanneer stopt dit wanbeheer? Kan het tij nog keren?

Geen onderzoeksgegevens effect staalslakken op gezondheid Zeeuwse kreeft

Gezien de onschatbare waarde van de Zeeuwse Kreeft vindt SdO dat RWS vóóraf haar onderzoekshuiswerk moet doen. Achteraf monitoren is volstrekt onvoldoende.

Biodiversiteit

Staalslakken en de gevolgen voor biodiversiteit in de Oosterschelde.

Hoe is de Oosterschelde ontstaan?

Een beknopte uitleg over het onstaan van de Oosterschelde zoals we die nu kennen.

RSW: "Staal en fosforslakken, niets mis mee, gebruiken we al jaren?"

Waar hebben we dat eerder gehoord?

Rijkswaterstaat presenteert plannen vooroeverbestortingen Zuid-Beveland

14 November 2017

Rijkswaterstaat verbetert de vooroevers van Zeeuwse dijken en gebruikt daarbij o.a. staalslakken, grind en breuksteen. De dijktrajecten Wemeldinge West, Wemeldinge Oost en Oostbevelandpolder (Goese Sas) staan al enige tijd op de planning om te worden bestort.
Deze locaties herbergen een waardevolle onderwaterwereld en worden druk bedoken. Stichting de Oosterschelde (Sdo) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (Nob) hebben regelmatig contact met Rijkswaterstaat. Voor beide organisaties staat bescherming en maximaal herstel van de onderwaterwereld hoog op de agenda.

Vrijdag 17 november presenteert Rijkswaterstaat de plannen voor deze vooroeverbestortingen in de Oosterschelde (VOV3.0). De rijksdienst verstrekt daarbij informatie over het aanbrengen van een zogenaamde ecotoplaag die natuurherstel moet bevorderen op de stortlocaties langs bovengenoemde dijktrajecten. Ook wordt aangereikt wanneer de werkzaamheden zullen starten.

Herstelwerk 'grindwoestijn' in de pijplijn

15 December 2016

In 2014 heeft Rijkswaterstaat voor de vooroeververdediging zeegrind gestort op een aantal locaties in de Oosterschelde. Het gestorte grind was veel fijner dan was toegestaan volgens de vergunning. Fijn grind vormt geen basis voor een gezonde kreeftenpopulatie, noch voor herstel van de oude biodiversiteit op de zeebodem. Daarom heeft de provincie in 2015 aan Rijkswaterstaat een dwangsom van 12 miljoen euro opgelegd. Rijkswaterstaat kreeg vervolgens een jaar de tijd om de fout te herstellen. Inmiddels kondigt 2017 zich aan, maar Rijkswaterstaat heeft nog geen concrete herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Wat zit er nu precies in de pijplijn?

 

Rijkswaterstaat overlegt met kreeftenvissers, de Nederlandse Onderwatersport Bond en Stichting de Oosterschelde over het herstel van de met te fijn grind bestorte locaties. Daarbij wordt o.a. uitgegaan van het aanbrengen van een ecotoplaag met een grove steensortering en ‘steenruggen’ van 0,5-1 m hoogte. Ook zou er sprake kunnen zijn van ‘compensatieherstel’ op een andere locatie in de Oosterschelde. Deze laatste optie heeft niet de voorkeur van Stichting de Oosterschelde, want daarmee wordt de problematiek van de grindwoestijn niet opgelost.
Voor de herstelwerkzaamheden is tot op heden geen concrete datum genoemd. Het zit zogezegd nog in de pijplijn.
(Wordt vervolgd.)

Storten staalslakken bij Wemeldinge en Goese Sas op laag pitje

15 December 2016

Rijkswaterstaat verbetert de vooroevers van Zeeuwse dijken en gebruikt daarbij o.a. staalslakken, grind en breuksteen. De dijktrajecten Wemeldinge West, Wemeldinge Oost en Oostbevelandpolder (Goese Sas) staan al enige tijd op de planning om te worden bestort. Deze locaties herbergen een waardevolle onderwaterwereld en worden druk bedoken.
Stichting de Oosterschelde (Sdo) en de Nederlandse Onderwatersport Bond (Nob) hebben regelmatig contact met Rijkswaterstaat. Daarbij staat bescherming en maximaal herstel van de onderwaterwereld hoog op de agenda!
Op dit moment heeft Rijkswaterstaat nog geen concrete datum aangereikt voor de start van de bestortingen. Ook is nog niet duidelijk hoe daaropvolgend de herstelwerkzaamheden (ecotoplaag) zullen worden uitgevoerd.

Zie ook artikel van 13 mei 2016
(Wordt vervolgd).

Uitvoering vooroeververdediging vertraagd

23 June 2016

De nog uit te voeren bestortingen met staalslak en breuksteen bij Wemeldinge Oost, Wemeldinge West en de Oost-Bevelandpolder, hebben vertraging opgelopen. Volgens de planning van Rijkswaterstaat zou in 2017 begonnen worden met de vooroeververdediging op deze (duik)locaties, maar dat zal niet gaan lukken volgens bronnen bij de rijksdienst. Het is waarschijnlijker dat men pas in 2018 start met de uitvoering.

In magazine DUIKEN staat in het juni-nummer een informatief artikel over de dijkverzwaring bij de Zeelandbrug.

PDF

Vooroeververdediging traject Kattendijke-Wemeldinge-Goese Sas in voorbereiding

13 May 2016

Rijkswaterstaat versterkt al jaren de vooroevers van Zeeuwse dijken. De komende tijd wordt het traject Kattendijke-Wemeldinge-Goese Sas (Zuid-Beveland) voorbereid. Dit traject kent een rijk onderwaterleven en is mede daardoor zeer geliefd bij duikers. Rijkswaterstaat verwacht vóór de zomervakantie (2016) de conceptvergunningaanvraag gereed te hebben. Volgens planning moeten de werkzaamheden eind 2018 worden afgerond.
Ook nu zal Rijkswaterstaat weer staalslakken storten. Door de inzet van o.a. Stichting de Oosterschelde, de Nederlandse Onderwatersportbond én de uitspraak van De Raad van State kiest Rijkswaterstaat voor een uitwerking waarbij de gestorte staalslakken op verschillende manieren (deels) worden afgedekt met breuksteen.
Denk daarbij aan een variant met ribben van breuksteen op locatie Wemeldinge-Oost (nu vooral zacht substraat), een variant met verspreid gestorte breukstenen op locatie Wemeldinge-West (nu een afwisseling van zacht en hard substraat) en breuksteenterrassen op locatie Oost-Bevelandpolder. Op korte termijn verwacht Stichting de Oosterschelde meer van Rijkswaterstaat te vernemen.

Wordt vervolgd.
Zie ook