Nieuws

Stichting de Oosterschelde 'dient bezwaar in' tegen grootschalig storten staalslakken

28 November 2013

Overzicht stortingen RWS

Komend voorjaar start Rijkswaterstaat weer met het storten van staalslakken in de Oosterschelde. Rijkswaterstaat heeft aangegeven nauwelijks budgetten te hebben voor herstelwerkzaamheden. Dit betekent dat op de stortlocaties in het Natura 2000-gebied bij Schelphoek, Burghsluis en Zierikzee enkel en alleen staalslakken zullen liggen.

Daarom heeft Sdo op 13 november bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland een zienswijze (bezwaar) ingediend tegen door de provincie gemaakte ontwerpbeschikkingen voor het verlenen van vergunningen op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor het verbeteren van de vooroever van de Oosterschelde door Rijkswaterstaat.

Sdo wijst daarbij op de voor het Natura2000-gebied geldende instandhoudingsdoelstelling betreffende de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats voor soorten, die NIET mogen verslechteren of significant worden verstoord.
Sdo vindt dat Rijkswaterstaat de onderwaternatuur serieus moet nemen. De stichting stelt dat Rijkswaterstaat een herstelplan moet hanteren, waarin het herstel van de oorspronkelijke flora en fauna centraal staat.

Sdo wil dat Rijkswaterstaat geen hoogovenafval (staalslakken) aanwendt. In het laatst gepubliceerde monitoringsrapport van Imares (C102/13, 2013) staat dat er geen uitspraak kan worden gedaan over eventueel positieve en negatieve effecten van staalslakken op de lange termijn. Dieren die bovenaan de voedselketen leven (o.a. kreeften) zijn niet onderzocht. Opeenhoping van stoffen is een proces van jaren. Kortweg: er moet langduriger onderzoek worden gedaan.

Wordt vervolgd…