Nieuws

RWS reageert negatief op handhavingsverzoek SdO

18 January 2010


Rijkswaterstaat heeft afwijzend gereageerd op het handhavingsverzoek van Stichting de Oosterschelde. In dit verzoek werd RWS opgeroepen tot het stopzetten van het storten van staalslakken in onze Scheldewateren. RWS blijft op het standpunt staan dat zij gebruik maken van door de overheid goedgekeurde materialen (Besluit bodemkwaliteit) en dat er geen aanleiding is om het storten van staalslakken te stoppen.  
Met dit standpunt gaat RWS voorbij aan het feit dat er in het Besluit bodemkwaliteit géén informatie en/of gegevens staan, die maatgevend en bepalend zijn voor het gebruik van staalslakken in het zoute Wester- en Oosterscheldewater. Bovendien illustreert RWS dat men oor noch oog heeft voor het gegeven dat er géén bruikbare nul-metingen, noch MER's (Milieu Effect Rapportages) zijn op grond waarvan kan worden gesteld dat het grootschalige gebruik van staalslakken niet nadelig is voor het eco-systeem, de biodiverstiteit en de mossel- en oesterteelt.   Onze stichting zal in samenspraak met de advocaat vervolgstappen nemen.