Nieuws

Reactie SDO op uitspraak rechter

22 March 2010

De voorzieningsrechter van de rechtbank van Middelburg heeft een uitspraak gedaan in de zaak van de Stichting de Oosterschelde tegen de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.
De stichting de Oosterschelde heeft de rechter gevraagd om onmiddellijke stopzetting van het storten van staalslakken in de Oosterschelde nabij Couwersinlaat, Zuidhoek en de Val en Schelphoek. De stichting is van mening dat staalslakken, een afval product van de hoogovens, ongeschikt zijn om te gebruiken in een natuurgebied.
De rechter heeft het verzoek afgewezen. Toch is de stichting de Oosterschelde absoluut niet ontevreden met deze uitspraak. Het belangrijkste argument van de rechter om het verzoek af te wijzen ging niet over de legitimiteit van RWS om staalslakken te gebruiken, maar alleen om het feit dat de werkzaamheden al bijna zijn afgerond. De fase waarin de werkzaamheden zich nu bevinden is het afdekken van de staalslakken met breuksteen om de schadelijke gevolgen te beperken.
De stichting de Oosterschelde is niet bij machte geweest het verzoek tot de voorlopige voorziening eerder in te dienen omdat zij pas is opgericht toen bleek dat de voor de hand liggende organisaties zoals Nationaal Park Oosterschelde, NOB, of de ZMF daartoe geen reden zagen. Door deze achterstand en het feit dat RWS precies weet hoe zij juridische procedures weet te rekken is een groot natuurgebied inmiddels ernstig beschadigd. Door de formulering van de uitspraak gaat de stichting er vanuit dat deze anders zou zijn geweest als de werkzaamheden nog hadden moeten worden aangevangen.
Vanwege het oordeel van deskundigen die door de stichting de Oosterschelde zijn opgevoerd heeft de rechter bovendien aangegeven niet overtuigd te zijn dat alleen de certificering van staalslakken volgens het bouwstoffenbesluit voldoende is om ze te gebruiken in een kwetsbaar natuurgebied.
De rechter wijst RWS er verder op dat op basis van voortschrijdend inzicht en nadere onderzoeken andersluidende conclusies mogelijk zijn. De uitspraak van de rechter kan volgen de Stichting de Oosterschelde geen andere gevolgen hebben dan dat RWS eerst serieus onderzoek moet plegen alvorens bij de volgende clusters ook staalslakken te gaan gebruiken. Als dit onderzoek aantoont dat staalslakken wel degelijk nadelige invloeden heeft op het milieu gaat de stichting de Oosterschelde er op aandringen dat alle staalslakken verwijderd dienen te worden of, indien dat technisch niet mogelijk, is minimaal geheel afgedekt moeten worden.
Inmiddels zullen er naar aanleiding van deze uitspraak vragen worden gesteld in de tweede kamer door de leden Polderman en Poppe van de SP.

PDF Uitspraak rechter