Nieuws

Zandhonger Oosterschelde: proeven met oesterschelpen Yerseke

20 May 2010

YERSEKE - De Provincie Zeeland heeft een vergunningen verleend aan het onderzoeksinstituut IMARES te Yerseke om proeven te doen in de Oosterschelde. Deze proeven zijn volgens de provincie nodig om afbrokkeling van platen en slikken in dit Natura 2000-gebied tegen te gaan.
 

De proeven omvatten het aanleggen van een drietal zogeheten schanskorfmatrassen. Dit zijn flexibele, metaalgazen 'dozen' gevuld met oesterschelpen. In de zomer van 2010 komen deze oestermatrassen op ongeveer de laagwaterlijn van de slikken 'De Val' en 'Viane' te liggen, langs de zuidoostkust van Schouwen-Duiveland. De matrassen moeten de basis vormen van (oester)riffen die de afkalving ter plaatse remmen of zelfs stoppen. In een meetprogramma, dat tot en met 2012 loopt, zullen de werking en effecten van de matrassen wetenschappelijk worden onderzocht.
"De proeven zijn nu zeer beperkt van omvang. Van een algemene maatregel is nog lang geen sprake en voor het zover is zal een zorgvuldige belangenafweging moeten plaatsvinden", aldus een woordvoerder.

Zandhonger
"Na de aanleg van de Deltawerken is de waterhuishouding in de Oosterschelde veranderd. Het gevolg daarvan is het ontstaan van zandhonger. Daardoor kalven de bij laagwater droogvallende platen, slikken en schorren af. Met name vogels zijn afhankelijk van deze bijzondere leefgebieden. Ook hebben deze leefgebieden een golfdempende werking, zodat de golfaanval op de dijken minder is."
"Rijkswaterstaat is als beheerder van de Oosterschelde actief op zoek naar methoden om de negatieve effecten van de zandhonger het hoofd te bieden. Rijkswaterstaat is dan ook nauw betrokken bij deze proeven die uitgevoerd worden in het kader van het innovatieprogramma 'Building with Nature'", aldus de provincie.

Bescherming
Voor de proeven met de schanskorfmatrassen zijn in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunningen verleend. De experimenten zullen namelijk plaatsvinden binnen het Natura 2000-gebied Oosterschelde, voor een deel op een locatie die niet vrij toegankelijk is. Op en rond de slikken waar de schanskorfmatrassen komen bevinden zich belangrijke natuurwaarden, met name grote aantallen vogels.
De vergunningen liggen zes weken ter inzage op het kantoor van de Provincie Zeeland aan Het Groenewoud 1 in Middelburg. In deze periode is het voor belanghebbenden mogelijk bezwaar in te dienen.

BRON