Nieuws

Persbericht

16 March 2011

Beroep Stichting de Oosterschelde tegen storten staalslakken afgewezen


De rechtbank is van oordeel dat de Staatssecretaris terecht weigert om handhavend op te treden tegen het storten van staalslakken in de Oosterschelde. Ons beroep is afgewezen.

In 2009 -Sdo bestond toen nog niet- hebben gedeputeerde staten van Zeeland een vergunning verleend voor het grootschalig storten van staalslakken in de Oosterschelde. Bij de vergunningverlening is destijds geconcludeerd dat het storten van staalslakken geen schadelijke gevolgen zou hebben voor de natuurwaarden van het gebied. De Staatssecretaris en RWS staan tot op heden op het standpunt dat er geen tot onvoldoende concrete aanwijzingen zijn die wijzen op accumulatie van metalen in organismen die op de staalslakken groeien. Volgens de rechtbank vormt het gebruik van staalslakken een nuttige toepassing ter versteviging van de oevers van de Oosterschelde, en is niet aangetoond dat het storten van staalslakken schadelijk is voor mens of milieu. Er is naar het oordeel van de rechtbank voldaan aan Europese en nationale regelgeving op dit punt.

Echter:
Sdo voert geen hetze tegen het gebruik van staalslakken, maar benadrukt dat de rechtbank onvoldoende oog heeft gehad voor het ontbreken van onderzoeksgegevens waarbij nadrukkelijker gekeken is naar de lange termijn effecten. Er is geen maatgevend onderzoek verricht naar het accumulatieproces op iedere hogere trap van de voedselketen. De effecten voor dieren bovenaan de voedselketen (o.a. Zeeuwse kreeft) zijn onbekend.

En nu verder?
Sdo zet zich blijvend in om RWS er toe te bewegen nauwgezet onderzoek te laten verrichten vóórdat er wordt overgegaan tot grootschalige stort van staalslakken. Sdo is van mening dat het rentmeesterschap van een nationaal park inhoudt dat gekozen wordt voor natuurlijk en passend materiaal. Sdo zal RWS blijvend onder druk zetten om te kiezen voor een ecologisch verantwoorde uitvoering van alle clusters in relatie tot de vooroeverversteviging.
Sdo roept iedereen met hart voor de Oosterschelde op om ons daarbij te steunen!