Natuurbescherming

Grootschalige vernietiging natuur in Oosterschelde

De natuurwaarde van grote gebieden in de Oosterschelde gaat momenteel door diverse activiteiten verloren. Wanneer stopt dit wanbeheer? Kan het tij nog keren?
 

Tekst en foto's: Peter H. van Bragt.
Stichting Anemoon: www.anemoon.org

Biodiversiteit Oosterschelde

De invloed van staalslakken op de biodiversiteit in de Oosterschelde.
 

Tekst en foto's Ron Offermans

Biodiversiteit neemt af

Imares publiceert "De toestand van de zoute natuur in Nederland - Vissen, benthos en zeezoogdieren" waarin de gegevens van uitgebreide monitoringsprogramma's overzichtelijk worden gepresenteerd.

 

 

Zeelandbrug, een unieke plek vernietigd door staalslakkenstort

Kortsnuitzeepaardje, foto Johan KrolRondom de noordzijde van de Zeelandbrug vind je rotsbodem, zand, slib, veen en klei dicht bij elkaar. In dit betrekkelijk klein gebied komen meer dan 200 soorten zeedieren voor. Hieronder bevinden zich onder andere het zeldzame 'Gewone' en het Witte wenteltrapje, een kwart van de populatie Nederlandse Viltkokeranemonen en het Kortsnuitzeepaardje. Dat beschermde Kortsnuitzeepaardje staat niet op de rode lijst omdat hij officieel niet meer in Nederland voorkomt... duikers weten wel beter.

Rijkswaterstaat investeert aanzienlijk in de terugkeer en instandhouding van Zeegrassen in de Oosterschelde, een goed initiatief omdat dit de biodiversiteit aanzienlijk vergroot. Stichting de Oosterschelde verlangt van Rijkswaterstaat ook voor de Zeelandbrug de huidige biodiversiteit te handhaven. Het is volgens aannemer Van Oord technisch heel goed mogelijk om na de vooroeverversterking de oorspronkelijke variatie van natuursteen, zand, slib, veen en klei bij de Zeelandbrug weer te herstellen.

Vogels en 'aaibare' diersoorten meer kans op bescherming

In hoog tempo sterven diersoorten uit. Beschermingsmaatregelen zijn daarom bittere noodzaak voor tal van dieren. Het blijkt echter dat het ene dier een grotere kans op bescherming door de overheid heeft dan het andere, ook al zijn beide even zeldzaam. Het uiterlijk van het dier speelt hierbij een belangrijke rol, concludeert bioloog Edo Knegtering, die op 27 november 2009 promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Zeldzame Processa garnalen sterk bedreigd door werkzaamheden Rijkswaterstaat

 

Het toetsingskader van de Habitatrichtlijn

 

Habitatrichtlijn

Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130 S